โพลเผยคนไทยไม่เคยลืมเหตุ 14ตุลา-พฤษภาทมิฬ อยากให้สามัคคีกัน“สวนดุสิตโพล” เผยคนไทยมองบทเรียนทางการเมืองที่ไม่เคยลืม ชี้คสช.เข้ามา เป็นเรื่องดีๆ เพราะได้ยุติขัดแย้ง ทำบ้านเมืองสงบ ส่วนเหตุ 14 ต.ค.-พฤษภาทมิฬ เป็นเรื่องร้าย อยากให้คนไทยนำบทเรียนที่เกิดขึ้น เพื่อให้รักสามัคคีกัน และเชื่อคนไทยลืมง่าย หน่ายเร็ว...
     
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “บทเรียนทางการเมือง” ที่คนไทยไม่เคยลืม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,476 คน โดยเมื่อถามว่าบทเรียนทางการเมือง “ดีๆ” ที่คนไทยไม่เคยลืม คือ อันดับ 1 คสช. เข้ามาดูแลบริหารประเทศ ยุติความขัดแย้ง บ้านเมืองสงบ 84.55% อันดับ 2 การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 76.42% อันดับ 3 ประชาชนตื่นตัวและแสดงออกทางการเมืองมากขึ้น 74.59% อันดับ 4 มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน เช่น จำนำข้าว รถเมล์ฟรี 30 บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ 66.46% อันดับ 5 มีการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการและนักการเมือง 64.84%
     
ด้านคำถามว่าบทเรียนทางการเมือง “ร้ายๆ” ที่คนไทยไม่เคยลืม คือ อันดับ 1 เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 88.21% อันดับ 2 ความขัดแย้งแตกแยกของประชาชน ปิดสนามบิน 2551 เผาเซ็นทรัลเวิลด์ 2553 82.93% อันดับ 3 การทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง ทุจริตจำนำข้าว 79.88% อันดับ 4 การปฏิวัติ รัฐประหาร 77.85% และอันดับ 5 การเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 เป็นโมฆะ 68.63%
     
ส่วนคำถามว่าบทเรียนทางการเมืองที่อยากให้ “คนไทยนำมาใช้ ณ วันนี้” คือ อันดับ 1 คนในชาติต้องรักกัน มีความสามัคคีปรองดอง 86.79% อันดับ 2 ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม 83.13% อันดับ 3 ควรแสดงออกทางการเมืองอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 70.33% อันดับ 4 เมื่อมีการเลือกตั้ง ควรไปใช้สิทธิ์ เลือกคนดีเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชน 63.62% และอันดับ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ยึดหลักพอเพียง 62.80%
     
ขณะที่คำถามว่าความคิดเห็นกับคำที่ว่า “คนไทยลืมง่าย หน่ายเร็ว” อันดับ 1 เห็นด้วย 69.92% เช่น การทุจริตของนักการเมือง การเคลื่อนไหวชุมนุม คดีสำคัญๆ เหตุการณ์ไม่ดีต่างๆ ฯลฯ อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 16.46% เพราะ ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลและความสำคัญของเรื่องนั้นๆ แต่ละวันมีเรื่องเกิดขึ้นมากมาย ฯลฯ และอันดับ 3 ไม่เห็นด้วย 13.62% เพราะ คนไทยไม่น่าจะลืมง่าย แต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับตนเองจึงไม่ได้สนใจ ต้องสนใจเรื่องปากท้องของตนเองฯลฯ

.........................................
ที่มา  :  http://www.thairath.co.th

0 comments:

แสดงความคิดเห็น