กมธ.เร่งตีปี๊บเผยแพร่รธน.ถึงปชช.เมื่อเวลา 09.30 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็นการพิจารณาทบทวนบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญควบคู่กับการพิจารณาบันทึกเจตนารมณ์ในแต่ละร่างมาตรา เป็นวันที่ 5 ซึ่งได้เริ่มที่ มาตรา 120 เข้าสู่หมวดของรัฐสภารวมถึงคณะรัฐมนตรีด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณาที่ประชุมได้มีการหารือถึงการเผยแพร่ และนำเสนอสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สู่สาธารณะโดยขอให้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น นายวุฒิสาร  ตันไชย กมธ.ยกร่างฯ ที่เชี่ยวชาญด้านท้องถิ่น  น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา กมธ.ยกร่างฯ ที่เชี่ยวชาญด้านภาคประชาสังคมไปออกรายการโทรทัศน์ หรือ รายการวิทยุ เพื่อสื่อสารสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญไปสู่สาธารณะด้วย อีกทั้งภายหลังการออกรายการแล้ว ขอให้นำเทปบันทึกรายการดังกล่าวไปทำสำเนา เพื่อแจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือด้วย  นอกจากนี้ได้มีการร้องขอให้นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กมธ.ยกร่างฯ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอให้นำเทปบันทึกรายการของกมธ.ยกร่างฯ ไปเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาชน นอกเหนือจากที่ประชาชนจะรับฟังจากนักการเมืองฝ่ายเดียว

           

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานถึงผลการเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญในหมวดที่เกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่รับทราบให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และได้ระบุว่า หากกมธ.ยกร่างฯจะให้ช่วยดำเนินการเรื่องใด เพื่อส่งสัญญาณให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ.
...................................
ที่มา  :  dailynews.co.th

0 comments:

แสดงความคิดเห็น